•  Bell Schedules

  Regular Class Schedule
  7:05   First Bell
  7:10   Warning Bell
  7:15 - 8:45   1A/5B classes
  8:50-10:20   2A/6B classes
  10:20-12:25   3A/7B classes
    A Lunch 10:35-11:05 Lunch (Bldg 300, Bldg 200 but not gym)
    11:05 - 12:25 - Class
       
    B Lunch 10:25 - 11:10 - Class
    11:10 - 11:40 Lunch (Bldg 500, CSS/SLA/PLA, Upstairs Bldg 100)
    11:40 - 12:25 - Class
       
    C Lunch 10:25 - 11:55 - Class
    11:55 - 12:25 - Lunch (Bldg 600, Gym, Downstairs Bldg 100)
       
   12:30 - 2:00    4A/8B Classes
       
  Early Release Class Schedule
  7:10   Warning Bell
  7:15 - 8:10   1A/5B classes
  8:15 - 9:10   2A/6B classes
  9:15 - 11:15   3A/7B classes
        9:15-9:45   Wellness Wednesday - Hope for Healing  (NEW!)
    A Lunch 9:45 - 10:15 Lunch (Bldg 300, Bldg 200 but not gym)
    10:15 - 11:15 - Class
       
    B Lunch 9:45-10:15 - Class
    10:15 - 10:45 Lunch (Bldg 500, CSS/SLA/PLA, Upstairs Bldg 100)
    10:45 - 11:15 - Class
       
    C Lunch 9:45 - 10:45 - Class
    10:45 - 11:15 - Lunch (Bldg 600, Gym, Downstairs Bldg 100)
       
   11:20 - 12:15    4A/8B Classes